+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Ustalenie granic

 Czas wykonania: W związku z oficjalną procedurą zawiadomienia stron w celu spisania protokołu granicznego spotkanie na gruncie ma miejsce około 1-1,5 miesiąca od momentu zlecenia. A zakończenie procedury wraz z przyjęciem dokumentacji do Starostwa to około 3 miesiące.
Cena: Usługa uwzględniająca całą procedurę i formalności to koszt od 1200zł za działkę.
Granicznik

Granicznik

Opis: Ustalenie granic są to czynności mające na celu doprowadzenie do zgodności granic teoretycznych jakie są w urzędzie z tymi, które są widoczne w terenie. Nie zawsze, ale zdarzają się rozbieżności, między archiwalnymi mapami, a stanem spokojnego władania na gruncie. W tym celu należy spisać protokół graniczny mający na celu potwierdzenie tego stanu i korektę w urzędzie.
Bywa również tak, że granice urzędowe i terenowe pokrywają się, ale nigdy nie było to spisane w formie protokołu. W takim wypadku również zaleca się ustalenie granic, aby stan ten został udokumentowany i był niewzruszony bez względu na następnych właścicieli tych działek. Pozwala to uniknąć sporów.
Ustalenie granic jest niezbędne w przypadku planowanej inwestycji gdy budynek będzie posadowiony w odległości nie większej niż 4,0 m. W takiej sytuacji jeżeli położenie punktów granicznych działki przedmiotowej nie zostało określone z dokładnością do 0,10 m – należy ustalić granicę.
Przebieg procedury ustalenia granic: Ustalenie granic następuję po uprzednim zawiadomieniu sąsiadów, których ustalenie dotyczy. W praktyce wyznacza się termin z około miesięcznym wyprzedzeniem, ze względu na terminy określone przepisami. W terenie ustala się granicę w oparciu o:
1. Zgodne oświadczenie stron;
2. Ostatni spokojny stan władania nie sprzeczny z dokumentami;
3. Analizę materiałów, śladów granicznych, zeznań stron.
Efekt powyższych czynności spisuje się do protokołu ustalenia granic i nierozerwalnie dołączonego no niego szkicu granicznego.
Kontakt:
geodeta uprawniony Leszek Blecharczyk
telefon: 888529652
e-mail: blecharczyk.leszek@gmail.com