+48 888 52 96 52 f1geodezja@gmail.com

Są to czynności mające na celu doprowadzenie do zgodności granic teoretycznych jakie są w urzędzie z tymi, które są widoczne w terenie. Nie zawsze, ale często zdarzają się rozbieżności. Przykładowo mapa pokazuje granicę 0,5 m od ogrodzenia, które jest od wielu lat i zawsze było granicą w mniemaniu sąsiadów. W tym celu należy spisać protokół graniczny mający na celu potwierdzenie tego stanu i korektę w urzędzie.

Bywa również tak, że granice urzędowe i terenowe pokrywają się, ale nigdy nie było to spisane w formie protokołu. W takim wypadku również zaleca się ustalenie granic, aby stan ten został udokumentowany i był niewzruszony bez względu na następnych właścicieli tych działek. Pozwala to uniknąć sporów.

Ustalenie granic jest niezbędne w przypadku planowanej inwestycji gdy budynek będzie posadowiony w odległości nie większej niż 4,0 m. W takiej sytuacji jeżeli położenie punktów granicznych działki przedmiotowej nie zostało określone z dokładnością do 0,10 m – należy ustalić granicę.

Przebieg procedury ustalenia granic:Ustalenie granic następuję po uprzednim zawiadomieniu sąsiadów, których ustalenie dotyczy. W praktyce wyznacza się termin z około miesięcznym wyprzedzeniem, ze względu na terminy określone przepisami. W terenie ustala się granicę w oparciu o:

  1. zgodne oświadczenie stron
  2. dostępne materiały archiwalne
  3. ślady graniczne

Efekt powyższych czynności spisuje się do protokołu ustalenia granic i nierozerwalnie dołączonego no niego szkicu granicznego.